De Plintenconcurrent
  • image
    Domineeslaan 80, 1161 BW Zwanenburg
  • image
    Openingstijden: Ma - Vrij 08:00 - 17:00
Contact Title
Heeft u een vraag? 020 2619414

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEPLAATST OP 25-09-2018 – GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten
en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,
hierna:Deplintenconcurrent.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met
Aannemer.
7. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Deplintenconcurrent zich jegens Opdrachtgever verbindt
om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een
door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een
onverbrekelijk geheel vormen.
8. Producten: De Producten die door Deplintenconcurrent worden aangeboden, zijn sfeerplinten en
watervaste plinten.
9. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Deplintenconcurrent aanbiedt zijn alle werkzaamheden in
de ruimste zin van het woord binnen het monteren van plinten en/of levering van Producten

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Deplintenconcurrent, elke
Overeenkomst tussen Deplintenconcurrent en Opdrachtgever en op elk werk dat door
Deplintenconcurrent wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over
deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Deplintenconcurrent aan
Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan
van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Deplintenconcurrent
is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten
en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn
of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Deplintenconcurrent gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Deplintenconcurrent is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Deplintenconcurrent het
recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Deplintenconcurrent gegronde
reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is
dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te
maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Deplintenconcurrent niet binden.
Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde
en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures,
promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare
afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Taylor
beheer het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen.
Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde
betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Deplintenconcurrent zijn indicatief en
geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Deplintenconcurrent niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van
Deplintenconcurrent heeft aanvaard en heeft betaald.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan
Deplintenconcurrent , zal Deplintenconcurrent de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail
bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen),
daarna kan Deplintenconcurrent niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. Deplintenconcurrent is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had
kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Deplintenconcurrent aan
Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de
offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Deplintenconcurrent heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een
voor Deplintenconcurrent gegronde reden te weigeren.
6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Deplintenconcurrent ,
is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen
door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn
haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever
zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken
in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De
directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8. Producten die wegens (maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het
herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht,
tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien
reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de
Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd,
verminderd met de besparingen die voor Deplintenconcurrent uit de opzegging voortvloeien, tegen
aflevering door Deplintenconcurrent van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld
van de werkelijk door Deplintenconcurrent te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die
Deplintenconcurrent over het gehele werk zou hebben gemaakt.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven
tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens
verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Deplintenconcurrent kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in
surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt
door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Deplintenconcurrent nimmer
gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Deplintenconcurrent is
gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij
het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
5. Indien Deplintenconcurrent na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam
arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de
aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk
belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is
Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen
vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van
Deplintenconcurrent .
6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de
aanvangsdatum, is Deplintenconcurrent gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het
vastgestelde (uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de
volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum
wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de
aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum
wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Deplintenconcurrent is te allen tijde gerechtigd
hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Deplintenconcurrent voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Annulering van de overeenkomst

1. Als de Opdrachtgever annuleert kan dit tot een week van tevoren kosteloos, daarna is hij een
schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in
de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten,
winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding
bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is
50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Deplintenconcurrent kan bewijzen dat
zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt
Deplintenconcurrent dit schriftelijk.
4. Producten die speciaal voor Opdrachtgever worden ingekocht, na de totstandkoming van de
Overeenkomst, zijn uitgesloten van het annuleringsrecht.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of
aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot
het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer
Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Deplintenconcurrent is niet verplicht
om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende
Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Deplintenconcurrent
Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is
afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die
redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient
te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de
prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Deplintenconcurrent de onjuistheid van de gegevens vóór het
vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Deplintenconcurrent gerechtigd om deze kosten,
na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van asbest en houtrot, is Deplintenconcurrent gerechtigd om hiervoor extra kosten in
rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en
regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor
Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Deplintenconcurrent op locatie van

Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer-
en verblijfkosten) gerekend indien Opdrachtgever zich buiten een straal van 95 km vanaf Amsterdam

bevindt, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten
kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag
gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden
dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan
deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij
Deplintenconcurrent Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid
van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog
te beperken of vereenvoudigen. Deplintenconcurrent werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee
aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur
voor de uitvoering van werk.

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan
voor Deplintenconcurrent (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Deplintenconcurrent ingeschakelde derden of toeleveranciers of
wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of
valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of
bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Deplintenconcurrent gerechtigd
de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Deplintenconcurrent
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst
schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de
totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3
maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling
van de prijswijziging aan Deplintenconcurrent heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn
ontbindingsbevoegdheid, mag Deplintenconcurrent er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever
met de prijswijziging heeft ingestemd.
5. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag terstond te voldoen.
6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op
het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Deplintenconcurrent .
Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Deplintenconcurrent een nadere
termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
7. Deplintenconcurrent is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen
met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
8. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Deplintenconcurrent bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen
met daartoe overtuigend tegenbewijs.
9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden
en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Deplintenconcurrent ), dient Opdrachtgever
hiervoor een meerprijs te vergoeden.
10. De werkbonnen van Deplintenconcurrent worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend
voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te
ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn
met de inhoud van de werkbonnen.
11. Betaling van de Werkzaamden geschiedt bij levering door middel van een pinapparaat en/of
betaalverzoek. Indien Producten door Opdrachtgever via de webshop besteld worden, geschiedt de
betaling vooraf via iDEAL.

Artikel 9 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning
ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan
haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij
niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Deplintenconcurrent zonder nadere
ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot
algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli
2012.
3. Indien Deplintenconcurrent meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk
zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Deplintenconcurrent is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in
verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Deplintenconcurrent , of
Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien Deplintenconcurrent , voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Taylor beheer gerechtigd
om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 – Uitvoering werkzaamheden
1. Deplintenconcurrent zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Deplintenconcurrent ervoor in dat de
uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door
Opdrachtgever beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Deplintenconcurrent niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor
Deplintenconcurrent , is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende
kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de
uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers,
ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van
het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Deplintenconcurrent vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en
toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het
tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging
als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Deplintenconcurrent expliciet voor alle (gevolg)schade als
gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Deplintenconcurrent zal de
(gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan
Deplintenconcurrent te vergoeden.
4. Deplintenconcurrent is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht
derden in te schakelen.
5. Deplintenconcurrent heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van
Opdrachtgever werkzaam is.
6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever
verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en
gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Deplintenconcurrent . Bovendien is
Deplintenconcurrent gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te
brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is
Deplintenconcurrent gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering
van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van
Deplintenconcurrent volledig te voldoen.
8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden
(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, inmetingen, aantal strekkende meters, overzichten,
huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Deplintenconcurrent gewenste wijze aan
Deplintenconcurrent ter beschikking worden gesteld;
Deplintenconcurrent op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke

locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan
niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Deplintenconcurrent gerechtigd om haar Werkzaamheden op
te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
(vertragings)schade.
De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat
Deplintenconcurrent geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de
Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
Deplintenconcurrent tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
(bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
De werklocatie in zodanige staat is dat Deplintenconcurrent ongehinderd haar Werkzaamheden kan
verrichten en/of voortzetten. Eventuele meubels dienen minimaal een meter van de wand te staan;
Deplintenconcurrent op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en
water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water,
gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van
afval;
De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen,
machines, materialen en meer van Deplintenconcurrent opgeslagen kunnen worden zonder dat
beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging
komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
Op de werklocatie dienen de door Deplintenconcurrent en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid
gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan
Deplintenconcurrent gerekend worden.
Het behang/scan dient minimaal 5 cm worden afgesneden.
Sauswerk dient minimaal 5 cm vrij van de vloer opervlakke gesaust te zijn.
Indien tot de grond gesaust te zijn moet het latex een schrobvaste type latex te zijn en/of voorgelijmd te
zijn.
De metingen van de plinten correct zijn.
De aanwijzingen van Deplintenconcurrent worden opgevolgd.
De vloeren zijn afgedekt.
9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is
Deplintenconcurrent gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen
vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die
hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.Deplintenconcurrent hanteert een
start tarief a 34,95 inclusief b.t.w en voorrijkosten a 0.65 eurocent per kilometer inclusief b.t.w door te
berekenen aan Opdrachtgever.Uurtarief per monteur 59,95 per uur.
10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Deplintenconcurrent nalaat van
Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Deplintenconcurrent om op een later tijdstip
alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 11 – Adviezen
1. Deplintenconcurrent kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak,
rapportages en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is
niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Deplintenconcurrent de op haar rustende
zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de
adviezen opvolgt.
2. De door Deplintenconcurrent verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken

als bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Deplintenconcurrent verplicht om door haar verstrekte
voorstellen te beoordelen. Indien Deplintenconcurrent wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat
Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Deplintenconcurrent gedaan voorstel, is
Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van
externe factoren die de rapportages en adviezen van Deplintenconcurrent kunnen beïnvloeden, zoals de
kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en
diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van
de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Deplintenconcurrent schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de
werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige
punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 – Levering Producten
1. Als plaats van levering geldt het huisadres dat de Opdrachtgever aan Deplintenconcurrent kenbaar
heeft gemaakt.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Deplintenconcurrent of er door
andere omstandigheden buiten de macht van Deplintenconcurrent enige vertraging ontstaat, heeft
Deplintenconcurrent recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Deplintenconcurrent schriftelijk in
gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door
de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.4. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan
overeengekomen worden aangeboden.
5. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is Deplintenconcurrent gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
6. Indien de Producten worden bezorgd door Deplintenconcurrent of een externe vervoerder is
Deplintenconcurrent , tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.Deplintenconcurrent maakt beeldmateriaal waarbij de opdrachtgever geen akkoord voor hoeft te geven.

De digitale afbeeldingen worden gebruikt voor intern gebruik voor de oplevering en voor de montage/levering.Opdrachtgever gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden indien ze akkoord zijn met de offerte.
7. Indien Deplintenconcurrent gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering
aan Deplintenconcurrent ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien Deplintenconcurrent een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering
buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
9. Deplintenconcurrent is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst
is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Deplintenconcurrent is
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 – Verpakking en transport Producten
1. Deplintenconcurrent verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te
verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat
bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw),

inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs
dat de verpakking ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 14 – (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Deplintenconcurrent of er door
andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft
Deplintenconcurrent recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Deplintenconcurrent schriftelijk in
gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1
komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Deplintenconcurrent bij
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van
Deplintenconcurrent is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip
van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op
eerste verzoek van Deplintenconcurrent . Het aannemen van zaken van Deplintenconcurrent door
Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade
uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is
Deplintenconcurrent gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment
dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14
kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt
Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
5. Deplintenconcurrent spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te
realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud
van de door Deplintenconcurrent gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
8. Indien Deplintenconcurrent te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd
en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud
aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk
stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden,
zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg
staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan
worden toegerekend.
10. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van
Deplintenconcurrent .
11. Deplintenconcurrent is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten,
waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 15 – Opschorting

1. Deplintenconcurrent , is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
Deplintenconcurrent , na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende
is;
Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Deplintenconcurrent kan worden gevergd
dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
Deplintenconcurrent gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Deplintenconcurrent beheer kan worden
gevergd.
2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Deplintenconcurrent gerechtigd tot een
schadevergoeding van Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Deplintenconcurrent , treden Partijen in
overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan
Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever.
Deplintenconcurrent zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten.
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij
anders overeengekomen.

Artikel 16 – Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het
hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. Deplintenconcurrent voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien
daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de
garantietermijn staat Deplintenconcurrent in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het
(op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Deplintenconcurrent gegeven garantie indien
Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Deplintenconcurrent
gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast
sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de
aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt,
Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het
oordeel van Deplintenconcurrent verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
6. Voor de verkochte en geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze
leverancier gestelde garantiebepaling.

Artikel 17 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van Producten, gegevens, documenten,
programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk
in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Deplintenconcurrent gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en
Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom
gevraagd zal Deplintenconcurrent de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Deplintenconcurrent op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.

Artikel 19 – Overmacht
1. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Deplintenconcurrent wordt in elk geval verstaan, maar is niet
beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Deplintenconcurrent , (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing
van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en
hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Deplintenconcurrent (xi)
epidemieën en/of pandemieën die het openbare leven verstoren en (xii) overige situaties die naar het
oordeel van Deplintenconcurrent buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien naar het oordeel van Deplintenconcurrent de uitvoering van de overeengekomen
Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden
niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Deplintenconcurrent
het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te
verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid
van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Deplintenconcurrent leidt tot aansprakelijkheid van
Deplintenconcurrent jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband
met de opdracht door Deplintenconcurrent in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde,
met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan
opzet grenzende roekeloosheid zijdens Deplintenconcurrent . De aansprakelijkheid is in ieder geval
beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per
aanspraak per jaar.
2. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Deplintenconcurrent aansprakelijk is
(gebleken), dient Deplintenconcurrent in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een
redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de
gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van
Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is Deplintenconcurrent niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder

verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de plinten en/of het
doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren
van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor
deze eindcontrole.
5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij Deplintenconcurrent zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met
betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is
Deplintenconcurrent niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het
gehele werk door Opdrachtgever.
6. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan vloeren van Opdrachtgever indien
Opdrachtgever de vloeren niet heeft afgedekt.
7. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor het uitzetten van plinten als gevolg van restvocht.
Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de woning geen restvocht bevat.
8. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door
het gebruik van het Product. Deplintenconcurrent levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die
door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het
gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan vochtschade,
gebruiksschade, licht- en waterschade etc.)
9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht
door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het
gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever
afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10. Deplintenconcurrent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het
verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
11. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,
gereedschappen, machines, materialen en meer die Deplintenconcurrent in het kader van de uitvoering
van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft
opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen
en meer op de werklocatie.
12. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het werk verontreinigd is, zoals bijv.
asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de
daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
13. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen
of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte
websites.
14. Deplintenconcurrent staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door of namens Deplintenconcurrent verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
15. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout,
leidt niet tot aansprakelijkheid van Deplintenconcurrent , tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als
meerwerk.
16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Deplintenconcurrent
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Deplintenconcurrent binnen een jaar
nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn
aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Deplintenconcurrent vervalt na een jaar na het eindigen
van de Overeenkomst tussen partijen.
17. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen
fabrieksgaranties komen te vervallen. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor schade van
Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Deplintenconcurrent verstrekt in het
kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever
hiervoor verantwoordelijk. Indien Deplintenconcurrent op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te
weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door
Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is
Deplintenconcurrent verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Deplintenconcurrent van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Deplintenconcurrent voor aanspraken van derden met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het
uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen.
Opdrachtgever vrijwaart Deplintenconcurrent voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van
(bouw)vergunningen.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan
Deplintenconcurrent verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Deplintenconcurrent tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom,
vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 22 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Deplintenconcurrent of
anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze
klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de
klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
deplintenconcurrent@gmail.com/info@deplintenconcurrent.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil
Deplintenconcurrent de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Deplintenconcurrent zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Deplintenconcurrent en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Deplintenconcurrent kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is
te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Deplintenconcurrent en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Noord-Nederland, locatie Haarlem
tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Offerte0
Offerte is nog leeg
Meer toevoegen aan offerte
0