ALGEMENE VOORWAARDEN

GEPLAATST OP 25-09-2018

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden
a. Deze voorwaarden gelden nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte
of een overeenkomst voor de levering en applicatie van Deplintenconcurrent. Deze voorwaarden gelden
eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover
deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte
a. De in de offerte opgegeven prijzen zijn niet onderhevig aan prijsveranderingen gedurende de in de
offerte vermelde termijn, tenzij anders aangegeven.
b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden,
waarop of waaraan Deplintenconcurrent haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn
opgenomen in de artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden en de bij de overeenkomst gevoegde checklist.
De prijsopgave in de offerte is exclusief eventueel nader overeen te komen meerwerk.
c. Voor facturering geldt het daadwerkelijk gelegde aantal strekkende meters, door Deplintenconcurrent
gemeten in het werk, ongeacht offerte en opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
d. De strekkende meterprijs is gebaseerd op staffel prijzen. Verandering in het aantal meters bij
applicatie van de leidt daardoor tot aanpassing in de strekkende meter prijs van de opdracht. Een groter
aantal strekkende meters kan leiden tot een lagere strekkende meterprijs en omgekeerd. Bij
aanpassingen na inmeting van het werk wordt de staffelprijslijst gehanteerd geldend op het moment van
de oorspronkelijke overeenkomst. Eventuele acties en-/of kortingen blijven van toepassing.
e.Gaat u akkoord met de offerte van Deplintenconcurrent dan accepteerd u deze algemene
voorwaarden.

f. Onze prijzen zijn gebaseerd op werken van maximaal 100 kilometer van Amsterdam af. Werken verder dan dit kunnen wij in overleg aanpassen in de offerte.

Artikel 3 Annulering
a. U kunt de overeenkomst binnen 7 dagen na het versturen van de opdracht kosteloos annuleren.
b. Bij annulering na die periode brengt Deplintenconcurrent 25% van de in de opdracht opgenomen prijs
in rekening.
c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden
brengt Deplintenconcurrent 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 4 Kleur, Samenstelling en Uitvoering
a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende; in de plinten
die Deplintenconcurrent kunnen ten opzichte van getoonde monsters tijdens de totstandkoming van de
overeenkomst:
lichte kleurverschillen voorkomen;
Lichte afwijkende maten voorkomen;
b. De plinten zijn niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Lees
daarom goed het onderhoudsadvies.
c. De afnemer is verplicht op de dag eerst de plinten te controleren op kleur en type en maat, anders
heeft de afnemer geen recht op vervanging.

Artikel 5 Verplichtingen van u als afnemer
Bij de uitvoering van de overeenkomst dient u als afnemer:
a. De ruimte waar de plinten wordt geplaatst ontruimd, schoon en tochtvrij gereed te houden;
b. Eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk door te geven, maar in ieder geval zes
weken van te voren. Alleen zo kan de gewenste planningsdatum gegarandeerd worden.

c. Ee voorkomen dat vier weken vóór aanvang van de applicatie of nog korter planningswijzigingen
plaatsvinden.
d. Te voorkomen dat het project in de applicatieweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een
onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor dat project.
e. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 6) zijn bij de aanvang van
de werkzaamheden. Tevens bent u als afnemer verantwoordelijk voor de garantie dat in de twee weken
voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer,wanden,plafonds niet meer in aanraking met water of
ander vocht is geweest;
f. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de
vloerwerkzaamheden tot minimaal 48 uur na aanbrengen van de plinten de temperatuur in de ruimte niet
onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 60%.
g. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de plinten gedurende 48 uur niet wordt bewogen noch dat
de gelegde plinten op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen;
h. Voor voldoende ruimte elektriciteit, alsmede plafondverlichting (dus geen bouwlampen) en verwarming
gedurende de werkzaamheden te zorgen;
i. Te zorgen dat Deplintenconcurrent de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere
bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn;
j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen
plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen
en materieel. Daartoe dient de locatie per bestelbus bereikbaar te zijn;
k. Er voor zorgen dat het stokprotocol is gevolgd ( bij vloerverwarming) voor aanvang werkzaamheden.
l. Er voor zorg dragen dat de afnemer op de eerste applicatie dag de kleur type en maat plint
controleerd.

Artikel 6 Bijzondere verplichtingen van u als afnemer m.b.t. voorbereiding ondergronden vloeren en
wanden
A. Voor cementgebonden/anhydriet en betonnen en gietvloeren ondergronden geldt:
1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm vloerdikte gedroogd heeft. Afnemer is hier zelf verantwoordlijk
voor en eventueel een meting te doen.
Het biedt geen garantie tegen het toch voorkomen van restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende
vochtwerking, waardoor loslaten en bol staan van de plinten kunnen ontstaan, dit valt niet onder
garantie, dit leid tot een meerwerk.
2. Voor nieuwbouw woningen maximaal een vochtpercentage van tussen de 40/50% te zijn voor het
plaatsen van de mdf plinten.
Wanden dienen minimaal twee weken voor plaatsen van de plinten geheel afgewerkt te zijn
sauswerk/stucwerk i.v.m restvocht.
3. Wanden dienen draagkrachtig genoeg te zijn om met high tack lijm de plinten te plaatsen.
4. Wanden dienen voor het stucadoren en voor het sausen voorgelijmd te zijn de afnemer dient hier zelf
voor te zorgen omdat dit niet vooraf te controleren is voor Deplintenconcurrent.
B. Voor cementgebonden of betonnen ondergronden geldt:
1. een vochtpercentage in de ondergrond bij beton mag niet hoger dan 4%, bij zandcement niet hoger
dan 2,5%. 2. zandcement
afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
C. Voor anhydriet gebonden ondergronden geldt:
1. een vochtpercentage in de ondergrond niet hoger dan 0,5%.

D. Voor houten ondergronden geldt:
1. Dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd en verlijmd met fermacell 1x28mm;
2. De platen volgens voorschriften in de ruimte zijn geacclimatiseerd alvorens te worden aangebracht.
3. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van
gebruik;
4. Bij applicatie op houten ondergronden (lees ook: underlayment, multiplex, fermacell, parket) is door
werking van de ondergrond (bv.
als gevolg van verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid en/of belasting) een doortekening van de
platen of schrootjes in de plinten mogelijk.
E. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
De hierboven opgesomde punten voor de ondergronden zijn essentiëel voor een goede oplevering van
uw Deplintenconcurrent plinten. De voorwaarden
beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat. Kunnen de punten zoals vermeld in punt 5 en
6 door u niet nagekomen worden, proberen wij u daarmee te helpen. Houdt u dan wel rekening met
meerkosten die wij moeten maken. Meerkosten proberen wij altijd zoveel mogelijk te voorkomen en van
te voren met u te bespreken. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Houdt u er ook rekening mee dat u als
afnemer bij niet-nakoming ook het risico van eventuele gebreken aan de plinten draagt. Is het mogelijk
het project uit testellen om de te plaatsen plinten als nog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan is
de afnemer aansprakelijk voor de daar uitvloeiende schade door
capaciteit- en tijdsverlies.

Artikel 7 Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst;
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden plinten materiaal;
d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

Artikel 8 Garantie
a. Deplintenconcurrent staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de
geschiktheid voor het doel waarvoor de plinten blijkens de overeenkomst is gelegd.
Op de plinten geeft Deplintenconcurrent garantie voor de periode van 6 maanden, afbouwend. De
garantieperiode gaat in na oplevering van hetwerk en nadat de afnemer volledig aan zijn
betalingsverplichtingen naar deplintenconcurrent heeft voldaan.
b. Niet onder garantie valt: uitzetten bol staan plinten, vochtwerking in de ondergrond/ruimte en osmose,
(mechanische) beschadigingen, verkleuringen.
c. Herstellen hiervan doen wij tegen een meerwerk tarief en word vooraf besproken.

Artikel 9 Gebreken
a. Zijn er gebreken, dient u deze binnen 24 uur na oplevering schriftelijk aan Deplintenconcurrent mede
te delen om gebruik te kunnen maken van de garanties. Het betreft de gebreken die u zonder nader
onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen
reden tot afkeuring.
c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 5.

Artikel 10 Betaling

a. De afnemer is verplicht de facturen van deplintenconcurrent volgens een afspraak te voldoen.
b. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
handelsrente van artikel 6:119a BW.
c. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten met een minimum van €
450,00 verschuldigd welke
kosten Deplintenconcurrent moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk voor schade aan de ruimten wanden/plafonds/vloeren van de
afnemer waar de plinten wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is
veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers of transporteur is toe te rekenen. Bij de bepaling van
de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane
schade en de prijs van het product,alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een
verzekering ten behoeve van Deplintenconcurrent.
b.In geval de schade aan Deplintenconcurrent is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de
afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten
en dergelijke. De aansprakelijkheid van Deplintenconcurrent voor de door de afnemer geleden schade
bedraagt ten hoogste 25% van het bedrag van de opdracht.

Artikel 12 Toepasselijk Recht en Geschillen
a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Deplintenconcurrent en haar
afnemers is Nederlands recht van toepassing.
Checklist
Wij willen er alles aan doen om onnodig meerwerk en vertragingen te voorkomen. Deze tips zijn ervoor
bedoeld om dat te bereiken. Lees
deze checklist daarom zorgvuldig door. Deze lijst is een onderdeel van de algemene-voorwaarden.
Droging en vloerverwarming:
a. Heeft de dekvloer minimaal 1,5 weken per cm dikte gedroogd?
b. Heeft u warmte in de woning gebracht? Een minimale temperatuur van 18°C is van belang, zowel voor
het drogingproces van de
dekvloer en wanden als voor de verwerking van het materiaal tijdens uitvoering.
c. Heeft u het opstookprotocol (zowel opwarmen als afkoelen) van uw vloerverwarming doorlopen? ( zien
onze site ).
d. Is de dekvloer en wanden twee weken voor plaatsing kurkdroog en is deze kurkdroog gebleven?
Voorkom vocht en water op de vloer, want schadedoor vocht en of restvocht in de ondergrond valt niet
onder garantie.
Kwaliteit van de dekvloer
a. Is deze op het oog netjes vlak en heeft deze geen gaten?
b. Heeft de aannemer de dekvloer schoon opgeleverd en zijn o.a. stucwerkresten verwijderd?
Verlichting en een schone ondergrond zijn van belang.
a. De monteurs van uw plinten hebben goede plafondverlichting (geen bouwlampen!) nodig.
b. Zorg ervoor dat uw huis schoon en goed wind- en waterdicht is. Er kunnen geen andere
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Nieuwe vloeren,deze dient afgeplakt te zijn om eventuele beschadiging te voorkomen.

Stucwerk en plinten
a. De stukwerk dient minimaal een week doorgelopen te hebben d.i.v. met de eventuele beschadigingen.
b. De applicateurs van uw Deplintenconcurrent hebben goede plafondverlichting (geen bouwlampen!)
nodig.
c. Indien u onze plinten laat plaatsen,dient u ervoor te zorgen dat de vloer/wandaansluiting strak is. Het
stucwerk dient dus tot en met de grond aangebracht te worden. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij
er strak tegenaan plaatsen.
d. Wij adviseren het gebruik van plinten voor een goede aansluiting op de wand.Heeft u tog kieren dan
kunt u dit eventueel af laten kitten met minimaal een termijn van 14 dagen na plaatsen van de plinten dit
i.v.m het zetten van de plinten.

Artikel 13 Privacy en gegevensbeheer
a.Indien Koper een bestelling plaatst bij Deplintenconcurrent, dan worden er persoonsgegevens
opgenomen in het klantenbestand van Deplintenconcurrent.
b.Deplintenconcurrent houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en
overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij
en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met Koper gesloten
Overeenkomst.
c.Deplintenconcurrent respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor
een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.
d.Deplintenconcurrent maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die
Deplintenconcurrent verstuurt, bevat instructies om toezending in de toekomst af te zeggen en de
persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen.

Artikel 14 Montage
a. Onze tarieven zijn gebasseerd op standaard montage bij Deplintenconcurrent eventuele andere
bewerkingen op de plinten worden in overleg tegen een meerwerk tarief overlegd.
b.Moderne plinten worden koud en recht op elkaar gemonteerd in de inwendige hoeken, uitwendige
hoeken worden altijd verstek gezaagd en gemonteerd.
c.Sierplinten worden inwendig en uitwendig uitsluitend in verstek gezaagd,inwendige hoeken dienen 90
graden te zijn.
d.Op dag van montage die met afnemer is besproken/afgesproken om wat voor reden niet geplaatst kan
worden worden hier kosten in rekening gebracht.
e.Meerwerk word altijd vooraf in overleg gedaan met afnemer.